Dr. Partha Pratim Bishnu


Head of Neurosurgery - AMRI, Salt Lake, Kolkata

MBBS, M.S., M.Ch (Neurosurgery)

Dr. Partha Pratim Bishnu

Newspaper Article